Installera drivrutinen via nätverk

[Note]
 • Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda den här funktionen (se Baksida).

 • Vissa funktioner och tillbehör är kanske inte tillgängliga för alla modeller och i alla länder (se Olika modellers funktioner).

Windows

 1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen. Skrivarens IP-adress måste även ha angetts (se Ange en IP-adress).

 2. Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.

 3. Läs igenom och kryssa för Licensavtal för slutanvändare av programvara och Använda förbättrade funktioner och delta i insamlingsprogrammet för information om skrivaranvändning (valfritt). Klicka därefter på Nästa.

 4. Välj Nätverksanslutningpå skärmen Skrivaranslutningstyp screen. Klicka därefter på Nästa.

 5. Om fönstret Anslut enhet visas bör du kontrollera att maskinen är ansluten till nätverket. Klicka därefter på Nästa.

  [Note]

  Det kan hända att brandväggen blockerar nätverksanslutningen. Innan du ansluter enheten kan du prova att inaktivera datorns brandvägg.

 6. Maskinerna som söks igenom visas på skärmen. Markera önskad maskin och klicka på OK.

 7. Följ anvisningarna i installationsfönstret.

Tyst installationsläge

Tyst installationsläge är en installationsmetod som inte kräver någon åtgärd från användaren. När du har startat installationen installeras maskinens drivrutiner och programvara automatiskt på datorn. Starta den tysta installationen genom att skriva /s eller /S i kommandofönstret.

Kommandoradsparametrar

I följande tabell visas de kommandon som kan användas i kommandofönstret.

[Note]

Den följande kommandoraden används och utförs när kommandot används tillsammans med /s eller /S. /h, /H och /? är dock särskilda kommandon som kan användas separat.

Kommandorad

Definition

Beskrivning

/s eller /S

Startar tyst installation.

Installerar maskindrivrutiner utan att det krävs någon åtgärd från användaren eller visas i användargränssnittet.

/p”<portnamn>” eller /P”<portnamn>”

Anger skrivarporten.

[Note]

Nätverksporten skapas via standardportmonitorn för TCP/IP. För lokala portar måste porten finnas på datorn innan den kan anges med det här kommandot.

Skrivarportnamnet kan anges som en IP-adress, värdnamn, lokalt USB-portnamn eller IEEE1284-portnamn.

Exempel:

 • /p”xxx.xxx.xxx.xxx” där ”xxx.xxx.xxx.xxx” avser nätverksskrivarens IP-adress. /p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”värdnamn”

 • När drivrutinen installeras tyst på koreanska skriver du -Setup.exe /s /L"0x0012”.

/a”<målsökväg>” eller /A”<målsökväg>”

Anger en målsökväg för installationen.

[Note]

Målsökvägen måste vara en fullständig sökväg.

Eftersom maskindrivrutiner ska installeras på en OS-specifik plats gäller detta kommando endast för tillämpningsprogram.

/i”<skriptfilnamn>” eller /I”<skriptfilnamn>”

Anger en anpassad installationsskriptfil för anpassade åtgärder.

[Note]

Skriptfilnamnet måste vara ett fullständig filnamn.

En anpassad skriptfil kan tilldelas för anpassad tyst installation. Den här skriptfilen kan skapas eller ändras via det medföljande verktyget för anpassning av installationen eller via en texteditor.

OBS! Den anpassade skriptfilen gäller framför standardinstallationsinställningarna i installationspaketet men inte framför kommandoradsparametrarna.

/n”<skrivarnamn>” eller /N”<skrivarnamn>”

Anger skrivarnamnet. Skrivarinstansen skapas som det angivna skrivarnamnet.

Med den här parametern kan du lägga till önskade skrivarinstanser.

/nd eller /ND

Anger att en installerade drivrutinen inte ska användas som standardmaskindrivrutin.

Den installerade maskindrivrutinen blir inte standardmaskindrivrutin på systemet om det finns minst en installerad skrivardrivrutin. Om det inte finns någon installerad maskindrivrutin används inte det här alternativet eftersom den installerade skrivardrivrutinen blir standardmaskindrivrutin i Windows.

/x eller /X

Angänder befintliga maskindrivrutinfiler till att skapa en skrivarinstans om den redan har installerats.

Med det här kommandot kan du installera en skrivarinstans som använder installerade skrivardrivrutinfiler utan att installera en ytterligare drivrutin.

/up”<skrivarnamn>” eller /UP”<skrivarnamn>”

Tar endast bort den angivna skrivarinstansen och inte drivrutinsfilerna.

Med det här kommandot tar du endast bort den angivna skrivarinstansen från systemet utan att andra skrivardrivrutiner påverkas. Inga skrivardrivrutinfiler tas bort.

/d eller /D

Avinstallerar alla enhetsdrivrutiner och program från systemet.

Med det här kommandot avinstalleras alla installerade enhetsdrivrutiner och applikationsprogram från systemet.

/v”<delningsnamn>” eller /V”<delningsnamn>”

Delar ut den installerade maskinen och lägger till andra tillgängliga plattformsdrivrutiner för Peka och skriv ut.

Alla maskindrivrutiner som stöds i den aktuella Windows-versionen installeras på systemet och delas ut med det angivna <delningsnamnet> för Peka och skriv ut.

/o eller /O

Öppnar mappen Skrivare och fax efter installationen.

Med det här kommandot öppnas mappen Skrivare och fax efter den tysta installationen.

/f”<loggfilnamn>” eller /F”<loggfilnamn>”

Anger loggfilnamn. Standardloggfilen skapas i systemets temp-mapp om inget anges.

En loggfil skapas i mappen som angavs.

/h, /H eller /?

Visar hjälp för kommandoraden.

Macintosh

 1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.

 2. Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.

 3. Dubbelklicka på cd-skivans symbol som visas på Macintosh-skrivbordet.

 4. Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.

 5. Klicka på Continue.

 6. Läs licensavtalet och klicka på Continue.

 7. Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.

 8. Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på datorn. Klicka på Continue.

 9. Välj Continue på panelen User Options Pane.

  [Note]

  Om du inte har angett IP-adressen klickar du på Set IP. Mer information finns i Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Mac). Information om hur du ställer in trådlös anslutning finns i Installation på Macintosh.

 10. Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.

  Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

 11. Ange lösenordet och klicka på OK.

 12. Du måste starta om datorn när progarmvaran har installerats. Klicka på Continue Installation.

 13. Klicka på Close när installationen är klar.

 14. Öppna mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility.

  • I Mac OS X 10.5-10.8 öppnar du mappen Applications > System Preferences och klickar på Print & fax.

 15. Klicka på Add i Printer List.

  • I Mac OS X 10.5-10.8 klickar du på ikonen ”+”. Ett fönster visas på skärmen.

 16. I Mac OS X 10.4 klickar du på IP Printer.

  • I Mac OS X 10.5-10.8 klickar du på IP.

 17. Välj HP Jetdirect - Socket i Protocol.

  [Note]

  När du skriver ut ett dokument som innehåller många sidor kan du öka utskriftshastigheten med alternativet Socket för Printer Type.

 18. Ange skrivarens IP-adress i fältet Address.

 19. Ange könamn i fältet Queue. Om du inte kan ta reda på utskriftsskrivarens könamn ska du försöka med standardkön först.

 20. Om det automatiska valet inte fungerar i Mac OS X 10.4 väljer du Samsung under Print Using och skrivarnamnet som Model.

  • Om det automatiska valet inte fungerar under Mac OS X 10.5-10.8 väljer du Select Printer Software och skrivarens namn i Print Using.

 21. Klicka på Add.

  Skrivaren visas i Printer List och anges som standardskrivare.

Linux

Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsung:s webbplats om du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > find your product > Support eller Downloads).

[Note]

Så här installerar du annan programvara:

Installera Linux-drivrutinen och lägg till nätverksskrivare

 1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen. Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.

 2. Ladda ned paketet Unified Linux Driver från Samsungs webbplats.

 3. Hämta filen UnifiedLinuxDriver.tar.gz och öppna den nya mappen.

 4. Dubbelklicka på mappen Linux och på ikonen install.sh.

 5. Installationsfönstret Samsung öppnas. Klicka på Continue.

 6. Fönstret med guiden för ny skrivare öppnas. Klicka på Next.

 7. Ange nätverksskrivare och klicka på knappen Search.

 8. Skrivarens IP-adress och modellnamn visas i listfältet.

 9. Markera skrivaren och klicka på Next.

 10. Ange en beskrivning för skrivaren och klicka på Next.

 11. När skrivaren har lagts till klickar du på Finish.

 12. När installationen är klar klickar du på Finish.

Lägg till nätverksskrivare

 1. Dubbelklicka på Unified Driver Configurator.

 2. Klicka på Add Printer..

 3. Fönstret med guiden Add printer wizard visas. Klicka på Next.

 4. Välj Network printer och klicka på knappen Search.

 5. Skrivarens IP-adress och modellnamn visas i listfältet.

 6. Markera skrivaren och klicka på Next.

 7. Ange en beskrivning för skrivaren och klicka på Next.

 8. När skrivaren har lagts till klickar du på Finish.

UNIX

[Note]
 • Kontrollera först att skrivaren har stöd för UNIX innan du installerar drivrutinen för UNIX (se Olika modellers funktioner).

 • Ange inte citationstecknen som omgärdar kommandona i den här bruksanvisningen.

Du måste först installera paketet med drivrutinen för UNIX och konfigurera skrivaren innan du kan börja använda den. Du måste hämta drivrutinspaketet för UNIX från Samsung:s webbplats om du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > find your product > Support eller Downloads).

Installera skrivardrivrutinspaketet för UNIX

Installationen går till på samma sätt för alla varianter av UNIX-operativsystem som omnämns.

 1. Från Samsungs webbplats hämtar du UNIX-paketet och packar upp det på datorn.

 2. Se till att du har root-behörighet.

  su -

 3. Kopiera lämpligt drivrutinsarkiv till UNIX-måldatorn.

  [Note]

  Se administratörshandboken för UNIX-operativsystemet för mer information.

 4. Packa upp skrivardrivrutinspaketet för UNIX.

  På IBM AIX anger du följande kommandon:

  gzip -d < ange namnet på paketet | tar xf -

 5. Gå till katalogen som har packats upp.

 6. Kör installationsskriptet.

  ./install

  install är den installationsskriptfil som används för att installera eller avinstallera skrivardrivrutinspaketet för UNIX.

  Använd kommandot chmod 755 install för att tillåta installationsskriptet.

 7. Kör kommandot . /install –c för att verifiera installationen.

 8. Kör installprinter från kommandoraden. Fönstret Add Printer Wizard öppnas. Konfigurera skrivaren i det här fönstret enligt följande anvisningar:

  [Note]

  På vissa UNIX-operativsystem (exempelvis Solaris 10) kan det hända att en nyligen tillagd skrivare inte är aktiverad och/eller inte accepterar jobb. Kör i så fall följande två kommandon i terminalfönstret som root:

  accept <printer_name>

  enable <printer_name>

Avinstallera skrivardrivrutinspaketet

[Note]

Använd avinstallationsverktyget om du vill ta bort den installerade skrivaren från systemet.

 1. Kör kommandot uninstallprinter från terminalen.

  Uninstall Printer Wizard öppnas.

  De installerade skrivarna visas i listrutan.

 2. Välj vilken skrivare som ska tas bort.

 3. Klicka på Delete för att ta bort skrivaren från systemet.

 4. Kör kommandot . /install –d för att avinstallera hela paketet.

 5. för att verifiera att avinstallationen lyckades anger du kommandot . /install –c.

Om du vill installera på nytt använder du kommandot . /install för att installera binärfilerna igen.

Konfigurera skrivaren

Om du vill lägga till skrivaren till UNIX-systemet kör du installprinter från kommandoraden. Fönstret med guiden Lägg till ny skrivare öppnas. Installera skrivaren i det här fönstret enligt följande steg:

 1. Ange skrivarens namn.

 2. Välj lämplig skrivarmodell i modellistan.

 3. Skriv en beskrivning som motsvarar skrivarens typ i fältet Type. Detta är valfritt.

 4. Ange en skrivarbeskrivning i fältet Description. Detta är valfritt.

 5. Ange en skrivarplats i fältet Location.

 6. Ange skrivarens IP-adress eller DNS-namn i textrutan Device för nätverksanslutna skrivare. På IBM AIX med jetdirect Queue type fungerar endast DNS-namn. Numeriska IP-adresser är inte tillåtna.

 7. Queue type visar anslutningen som lpd eller jetdirect i motsvarande listruta. Dessutom är typen usb tillgänglig i Sun Solaris.

 8. Välj Copies för att ange antal kopior.

 9. Markera alternativet Collate för att ta emot redan sorterade kopior.

 10. Markera alternativet Reverse Order för att ta emot kopior i omvänd ordning.

 11. Markera alternativet Make Default för att använda skrivaren som standardskrivare.

 12. Klicka på OK för att lägga till skrivaren.